KONTAKTPERSON

HVORFOR: Last Planner® System

Last Planner® System

Last Planner® System er en metodikk for å styre fremdrift i byggeprosjekter. Den er utviklet av Lean Construction Institute.

Metoden fokuserer både på hvordan en sammen kan skape gode og forutsigbare planer og hvordan en kan følge opp planene. Dette gjøres gjennom å involvere de som faktisk skal utføre arbeidet og systematisk arbeid med å fjerne hindringer i forkant av at arbeidet utføres.

Systemet er organisert i fem hoveddeler som vi kaller plannivåer som har økende detaljering med ulikt tidsperspektiv og fokus. Plannivåene er

Nivå 1 – Masterplan:

Nivå 2 – Faseplan:

Nivå 3 – Utkikksplan:

Nivå 4 – Ukesplan:

Nivå 5 – Dagsplan:

 

I Masterplanen (Nivå 1) ser en på hele prosjektet setter rammene for hva en skal og er forpliktet til å levere.

Under faseplanleggingen (Nivå 2) blir arbeidet definert av prosjektet og det lages en plan for hvordan en bør utføre arbeidet. Utkikksplanen ser 4-8 uker frem og en jobber videre med å gjøre aktivitetene sunne ved å fjerne eventuelle hindringer (Nivå 3). Basert på aktivitetene lages det en detaljert Ukesplan (Nivå 4) for det arbeidet en vil utføre de kommende tre ukene. I dagsmøte (Nivå 5) korrigeres planen ut fra det som faktisk skjer på byggeplassen.

 

Nivå 1: Masterplan

Masterplanen fokuserer på å avklare det overordnede omfanget som skal utføres i prosjektet.

Ut fra utforming, størrelse og kompleksitet defineres milepæler, faser og innkjøp slik at kontraktsforpliktelser overholdes. Dette er en viktig og nødvendig forutsetning for å skape forutsigbarhet.

Nivå 2: Faseplan –

Prosjektet søker å finne den optimale rekkefølgen en bør utføre arbeidet ved å se på flere alternativer sammen med utførende entreprenører og sikre best mulig flyt for prosjektet. Arbeidet brytes opp i aktiviteter som er 1 uke eller mindre.

Etter at planen er etablert går en systematisk gjennom for å verifisere at arbeidspakkene kan gjennomføres i valgt rekkefølge. Arbeidspakker som krever ekstra oppmerksomhet mtp HMS, kvalitet eller andre risikofaktorer merkes.

 

Nivå 3: Utkikksplan – 4-8 uker

Utkikksplanen fokuserer på aktiviteter som er planlagt utført i perioden 4-8 uker fra dagens dato og har brukes for å å fjerne eventuelle hindringer. Dette for sikre at forutsetningene er til stede slik at arbeidspakkene kan utføres effektivt.

En går da systematisk gjennom de syv forutsetningene som må være tilstede for å skape forutsigbarhet og dermed sikre god produktivitet for de utførende.

Forutsetninger:

Underlag / info –  Er alt nødvendig arbeidsunderlag mottatt og kontrollert? (Plan, detaljer,  etc.)

Materiell – Er materialer og festemidler bestilt og i rute til å leveres på riktig sted og tid?

Utstyr – Er nødvendig utstyr avklart og vil være tilgjengelig? (Verktøy, lift, kran, stillas etc.)

Ytre forhold – Er de ytre forutsetninger ivaretatt? (Vær, nødvendige tillatelser, sertifikater etc.)

Mannskap – Er nødvending mannskap planlagt og reservert?

Plass – Er ditt arbeid koordinert og avklart med andre UE?

Foregående aktivitet – Er forutgående arbeid i rute til å avsluttes i tide

 

Nivå 4: Ukesplan

I ukesmøte detaljplanlegges ukeplanen for de kommende 1-3 ukene og de utførende formenn/baser gjør forpliktende avtaler for hva de vil gjøree for å nå delmilepælene

Ukesmøte har som mål å tilrettelegge for at håndverkerne skal kunne utføre arbeidet uhindret og gjøre seg helt ferdig før neste fag fortsetter.

Kritiske aktiviteter synliggjøres og følges opp for å sikre at fremdrift, HMS og kvalitet ivaretas fortløpende.

Basene/formennene for hvert enkelt firma/fag har ansvar for å videreformidle planen til personene de leder og ta eventuelle innspill og forbedringer med tilbake til ukesmøtene.

 

Nivå 5: Dagsplan

På dagsmøte gjennomgår en hva man gjorde i går og ut fra det planlegger dagens/morgendagens arbeid.

Dette gjøres ved å sette status på om gårsdagens planlagte arbeid ble fullført eller ikke. På arbeid som ikke er fullført registreres årsaken, slik at en kan lære av dette å gjøre tiltak for å hindre at det skjer igjen.

Dagens materialleveranser blir også gjennomgått for å sikre at de blir plassert riktig og ikke er til hinder for arbeidet.

Life@site innholder følgende produkter:

PLANNER: prosjektplanlegging

Planner er vårt verktøy for raskt og enkelt lage en fremdriftsplan for prosjektet ditt. Vår innebygde visuelle konfigurator bygger grunnlaget for planen, mens resepter basert på beste praksis gjør at dere raskt kan etablere første versjon av prosjektets fremdriftsplan. En god fremdriftsplan er av de viktigste ingrediensene i et forutsigbart byggeprosjekt.

Men enkle tastetrykk, i en steg for steg prosess, defineres viktige parameterne for fremdriftsplanen, bygget geometri med bygningskropp, antall etasjer og hvilke funksjoner som finnes i bygget. Sjakter og tekniske rom plasseres. Resultatet fra konfigureringsprosessen er en skisse som raskt og enkelt formidler hovedtrekkene til prosjektet og gjør det enkelt å kommunisere til andre.

DRIVE: prosjektgjennomføring

Drive er life@site sitt verktøy for å styre og følge opp fremdriften gjennom byggefasen. Verktøyet gjør det enkelt å holde planen oppdatert og tilgjengelig for i et prosjekt både de som er fysisk på byggeplass, men også de som ikke er til stede hver dag. Drive er utviklet for å skape forutsigbarhet og flyt på byggeplass. Den visuelle fremstillingen av planen gjør det enkelt å oppdage hindringer tidlig slik at en har mulighet til å håndtere dem på en bedre måte. Erfaringsdataen på hva som faktisk ble utført på byggeplass gjør det også enklere å ta lære av det som skjer både fortløpende i prosjektet og i nye prosjekter.

RELATERTE TJENESTER

BÆREKRAFT

Vi tilbyr rådgivningstjenester som spenner fra overordnede bærekraftstrategier på virksomhets- og områdeutviklingsnivå, til miljøtiltak og sertifiseringer på produktnivå.

VDC

VDC er en helhetlig metodikk for gjennomføring av byggeprosjekter med sterkt fokus på gevinstrealisering gjennom samspillet mellom mennesker, teknologi og prosesser.

INNOVASJON

Verdiskapning gjennom utvikling og anvendelse av fremtidsrettet teknologi.