FAGSKOLEN ROGALAND

En VDC suksesshistorie

Veni er opptatte av at elever som kommer ut av fagskolen innenfor bygg og anlegg, mestrer digitale verktøy og er opptatt av bærekraftige løsninger. På den måten tilfører de merverdi for både arbeidsgiver og oppdragsgiver rett etter endt skolegang.

Derfor har vi i samarbeid med Fagskolen Rogaland spesialtilpasset undervisningen og bidratt til deres prosjekt «BIM og Bærekraft».

Vi er glade for at Fagskolen valgte oss som samarbeidspartner i dette, og gleder oss til fortsettelsen.

Uttalelse Fagskolen

Fremtidsrettet

«Fagskolen Rogaland er i en kontinuerlig prosess for å oppgradere undervisningskompetanse, laboratorier og industrielt nettverk for å møte dagens digitaliserte og robotiserte næringsliv. Fra skoleåret 2020 – 2021 har skolen hatt særlig satset på utvikling av undervisning og laboratorier innen bygg og anlegg.

Skolen har fått en større bevilgning fra Kunnskapsdepartementet som har muliggjort satsingen. Temaet for satsingen er BIM og bærekraft.

Kompetanse og undervisning

VENI har vært en hovedsamarbeidspart i prosessen og har mellom annet utviklet et omfattende undervisningsopplegg basert på ulike BIM verktøy. Fagskolen har sammen med VENI gjennomført sitt første år med BIM undervisning i alle relevante klasser.

Undervisningsopplegget blir nå videreført i den ordinære undervisningen. På sikt kan dette danne grunnlag for en egen studieretning innen BIM.

Bygg- og anleggsindustrien i regionen har uttrykt et stort behov for BIM kompetanse.

Samarbeidet med VENI har vært helt sentralt i implementeringen av BIM i undervisningen ved Fagskolen. Undervisningsopplegget VENI har utviklet er tilpasset fagplaner og det kompetansenivået studentene ved fagskolen har. Den faglige kvaliteten er svært god og det pedagogiske opplegget godt tilpasset Fagskolens undervisningsnivå. Undervisningsopplegget er godt dokumentert slik at nye lærere raskt kan ta det i bruk.

Fagskolen erfarer VENI som en fleksibel samarbeidspartner som raskt tilpasser seg endringer og nye utfordringer. Studentene har gitt gode tilbakemeldinger på undervisningsopplegget og den undervisningen VENI har gjennomført.

VENI’s bidrag til BIM og bærekraftsatsingen ved Fagskolen gjør at undervisningen er godt tilpasset studentene sitt kompetansenivå og den kompetansen den regionale bygg- og anleggsindustrien etterspør. Slik oppfyller Fagskolen sitt lovpålagte oppdrag som går ut på at studentenes kompetanse skal være så industrirelevant at studentene kan anvende fagskolekompetansen uten videre opplæring.

Generelt er det skolens strategi å gi studentene en tidsriktig, arbeidslivsrelevant og praktisk utdanning.»

Tilbake til veni.no