KONTAKTPERSON

BÆREKRAFT

Siden etableringen av Veni har vi bygget et bærekraftsteam som kompletterer – og til tider utfordrer! – vår virksomhet innen teknologi og innovasjon. Bygge-, anleggs- og eiendomsnæringen er i omstilling. Veni har solid kompetanse innen etablerte systemer og sammen med våre kunder er vi pådrivere for innovasjon gjennom digitalisering, nye samarbeidsformer og forretningsmodeller. Unikt for Veni er den faglige sammensetningen innen bærekraft og energi, PropTech, og VDC – Virtual Design and Construction.

Venis bærekraftrådgivere bistår private og offentlige aktører med å definere, realisere og dokumentere sine bærekraftambisjoner. Vi tilbyr rådgivningstjenester som spenner fra overordnede bærekraftstrategier på virksomhets- og områdeutviklingsnivå, til miljøtiltak og sertifiseringer på produktnivå.

Vårt bærekraftsteam er satt sammen av energi- og miljørådgivere med lang erfaring fra bygge- og anleggsbransjen, og spisskompetanse innen sirkulære bygg, tre som konstruksjonsmateriale, miljøledelse, livssyklusanalyser (LCA) og BREEAM-NOR for å nevne noe.  Med fire BREEAM-NOR Akkrediterte Profesjonelle (AP), og en lang rekke pågående og ferdigstilte sertifiseringsprosjekter, besitter vi et av de tyngste kompetansemiljøene innen BREEAM-NOR i regionen. Vi er med på de første WELL Building Standard prosjektene i landet og bistår også med CEEQUAL-sertifisering for lokale anleggsprosjekter.

VI TILBYR TJENESTER INNENFOR BLANT ANNET DISSE
OMRÅDENE

Kurs og opplæring

Veni er kursholdere for Grønn Byggallianse innen BREEAM-NOR og vi skreddersyr opplæring for bedrifter innen bærekraftstema. Ta kontakt!

Sertifisering av bygg, anlegg og områder

Sertifisering av bygg, anlegg og områder er et viktig redskap for å oppnå bærekraftambisjoner i langvarige, kompliserte prosjekt. Venis bærekraftrådgivere bistår med sertifisering innen følgende standarder for bygg, anlegg og områder:

 • WELL Building Standard
 • BREEAM-NOR
 • BREEAM Communities
 • BREEAM In-Use
 • CEEQUAL

Sirkulære bygg og områder

Utvikling av sirkulære bygg og områder krever høyt fokus på ressurseffektivitet, avfallsminimering, og design for endringsdyktighet. For å innfri FutureBuilts kriterier for sirkulære bygg, må minst 50 prosent av byggets materialer og komponenter være ombrukte og ombrukbare. Veni kan bistå innen

 • Helhetlig evaluering av rehabilitering og rivning
 • Mulighetsstudier for ressursutnyttelse ved rivningsarbeider (BREEAM Wst 01)
 • Ombruk av materialer
 • Design for ombrukbarhet og endringsdyktighet
 • Delingsøkonomi og bonussystemer for grønne valg

Tre som konstruksjonsmateriale

Bruk av tre som konstruksjonsmateriale har fått et stort løft i løpet av de siste årene. Tre kan i mange tilfeller erstatte mer klimabelastende materialer, og blir stadig mer etterspurt. Norge har i løpet av få år tatt store steg i bruken av tre både innen bolig- og næringsbygg, noe som har vekket oppmerksomhet også internasjonalt. Vi i Veni har bidratt i flere av disse prosjektene og bidrar svært gjerne i de kommende. I tillegg til erfaring med tidligfasevurderinger for kontor-, undervisnings- og handelsbygg, har vi god oversikt over leverandører i inn- og utland. Vår medarbeider Kristin Bryne-Sandvik har hatt en prosjektstilling som Tredriver i Rogaland siden 2018.

Utvalgte referanseprosjekter er Finansparken (Årets trebyggeri 2019, Stavanger kommune Byggeskikksprisen 2020) | Lyse Elnetts nye administrasjonsbygg – Jærveien 33, Sandnes | Energihuset – Innovasjonspark, Stavanger | WOOD – Site 4016, Stavanger | Innoasis – Sverdrupsgate 27, Stavanger | Verksgata 28-32, Stavanger | Godalen vgs og Hetland vgs.

Livssyklusanalyser og klimagassberegninger

Veni har spisskompetanse innen livsløpsvurderinger (LCA), livssykluskostandsanalyser (LCC), klimagassberegninger, og utredning av klima- og miljøtiltak. Vi tilbyr følgende tjenester på dette feltet:

 • GHG Rapportering for prosjekter og virksomheter på Scope 1,2 eller 3
 • Utarbeide skreddersydde regneverktøy for LCA og LCC-analyser
 • Utarbeide miljødeklarasjoner (EPD)
 • LCC, LCA og klimagassregnskap for BREEAM-NOR prosjekter
 • Identifisere og beregne kost-nytte av klima- og miljøtiltak
 • Sammenligne klimagassavtrykk og livssykluskostnader for alternative produkter og systemer

Miljøledelse

Vi er sertifisert som miljøleder innen ISO 14001 og godkjent konsulent Miljøfyrtårn. Vi bistår derfor svært gjerne med full gjennomgang av styringssystemet for forberedelse til sertifisering eller bistand men enkelte rutiner, handlingsplaner eller policyer. Veni har intern gjennomgang av sitt  virksomhetssystem og har satt mål om miljøfyrtårnsertifisering våren 2021.

RELATERTE TJENESTER

ENERGI

Vi hjelper med å energisertifisere bygg